Categories
Sejarah Islam

Inilah Nadoman Gusti Urang Sadayana, Asli dalam Bahasa Sunda, Versi Lengkap

Blog 1day1juz.com – Untuk Orang Sunda Asli, terutama yang hidup di generasi anak tahun 90-an, tentunya Nadoman Gusti Urang Sadayana tidak asing lagi. Dan tentunya untuk generasi millenial pun (terutama yang hidup di perkampungan sunda) maka Nadoman ini sudah pada hafal.

Nadoman ini menceritakan secara lengkap dan step by step kisah perjalanan hidup Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW.

Inilah, simak :

Gusti urang sadayana
Kangjeng Nabi anu mulya
Muhammad jenengan nana
Arab Qurais nya bangsa na.

Rama na sayyid Abdulloh
Ibu na Siti Aminah
Dibabarkeun na di Mekkah
Wengi senén taun gajah.

Robi’ul awal bulan na
Tanggal ka duabelas na
April bulan maséhi na
Tanggal ka duapuluh na.

Ari bilangan tahun na
Lima ratus carios na
Tujuh puluh panambah na
Sareng sahiji punjul na.

Siti Aminah misaur
Waktos babar na kacatur
Ningal cahya mani ngempur
Di bumi na hurung mancur.

Babar taya kokotoran
Orok lir kénging nyepitan
Soca lir kénging nyipatan
Sarta harum seu-seu-ngitan.

Medal Nabi akhir zaman
Pirang-pirang ka-anéhan
Sesembahan bangsa syétan
Kabéh pada karuksakan.

Nabi yuswa lima bulan
Geus tiasa angkat-angkatan
Yuswa na salapan bulan
geus capétang sasauran.

Yuswa na sapuluh bulan
Yasa ameung papanahan
Ngéléhkeun budak nu lian
Tapi tara kumagungan.

Parangi na kangjeng nabi
Jatnika pinuh ku puji
Pinter tur gedé kawani
Sabar nya-‘ah ka sasama.

Keur opat tahun yuswana
Diberesihan manah na
Nabi di beulah dada na
Malaikat nu meulah na.

Jibril kadua réncang na
Mikail jenengan nana
Ngeusikeun kana manah na
Ilmu Hikmah sapinuh na.

Tuluy Dada kangjeng nabi
Gancang di rapetkeun deui
Sarta teu ngaraos nyeuri
Di-cap ku hotamin nabi.

Harita Nabi ayana
Di lembur indung inang na
Halimah jeuneungan nana
Sa’-diyah ngaran lembur na.

Rama nabi kacaturkeun
Pupus na ka carioskeun
Basa Nabi di babarkeun
Dua sasih ka-ungelkeun.

Keur lima tahun yuswa na
Ditinggal pupus ibu na
Tuluy dirawat éyang na
Abdul Mutolib asma na.

Kersana Robbul ‘alamin
Kangjeng nabi nu prihatin
Yuswa dalapan tahun yakin
éyang na mulih ka batin.

Saba’da wafat éyang na
Nabi dirawat uwa na
Abu Tolib kakasih na
Sadérék teugeus Rama na.

Kangjeng Nabi sering pisan
Di candak ka Nagara Syam
Sok nyandak barang dagangan
Di dinya téh pajeng pisan.

Kacatur di éta nagri
Loba pendeta Yahudi
Sarta pendeta Nasrani
Nu tepang jeung kangjeng nabi.

Sadayana sasauran
Ieu jalma mal nyalahan
Pi-nabi-eun akhir zaman
Toret Injil geus ngiberan.

Sifat Nabi panganggeusan
Aya di anjeun na pisan
Harita loba nu iman
Ka nabi ngangken panutan.

Lami-lami kangjeng Nabi
Disambat ku hiji Istri
Dagang ka unggal Nagari
Ka-untungan na di bagi.

Istri jenengan Khodijah
Putri Huwailid katelah
Nu pang beunghar na di mekah
ka nabi kalangkung nya-‘ah.

Siti Khodijah masrahan
Ka nabi barang dagangan
Maisaroh nu ngaréncangan
Ka nabi purah nyareungan.

Kacarios Maisaroh téh
Loba pamendak nu anéh
Cicirén nabi nu soléh
Matak ngahérankeun kabéh.

Tatangkalan uluk salam
Méga bodas sok mayungan
Jeung aya cap kanabian
Dina salira na pisan.

Pamendak siti khodijah
Cocok pisan jeung maisaroh
akhir na siti khodijah
Ka nabi mundut di tikah.

Harita yuswa na nabi
Salawé tahun kawarti
ngadak-ngadak sugih mukti
Tapi tambah saé ati.

Karesep na kangjeng nabi
Ka gusti Alloh nga-bakti
Di gunung Hiro maranti
Ibadah na saban wengi.

Didinya jol kasumpingan
Jibril nu nurunkeun Qur’an
Kalawan dawuh pangéran
Nabi di damel utusan.

Harita yuswa na nabi
Pat puluh tahun kawarti
Di utus ku Alloh pasti
Nyebarkeun agama suci.

Anu iman pang heula na
Siti khodijah garwa na
Abu bakar ka dua na
Sahabat nu pang mulya na.

Murangkalih nu nonoman
Anu pang heula na iman
Sayyidina Ali pisan
Ka nabi sadérék misan.

Jeung ari jalma beuliyan
Anu pang heula na iman
Sidna bilal kaleresan
Anu jadi tukang Adzan.

Ari lolobana pisan
Ka nabi téh nga-musuhan
Nganiyaya ngajailan
Teu aya pisan ras-ras san.

Para sahbat kungsi ngalih
ka nagri Habsyi nu tebih
di dinya anjeun na linggih
Kira kénging tilu sasih.

Samulih sahbat ti Habsyi
Kacarios kangjeng Nabi
Kénging pohara cocobi
Kersa na nu Maha Suci.

Uwa na sareng garwa na
pada pupus dua nana
harita nabi yuswa na
ka lima puluh tahun na.

Geus pupus siti Khodijah
Nikah ka siti Saodah
sareng ka Siti ‘Aisyah
Ummil mu’minin ka telah.

Tidinya kersa pangéran
maparinan kamulya-an
ka nabi nu akhir zaman
kakasih nu sifat rohman.

Nuju tanggal tujuh likur
bulan Rajab nu kacatur
Nurut khaol anu mashur
kangjeng nabi téh di saur.

di papag ku malaikat
nyandak buroq nu kasebat
leumpang na téh cara kilat
tungganga-neun nabi angkat.

ti mekah ka bétul maqdis
teu nganggo lami antawis
ku jalma henteu ka tawis
kersa na gusti nu wacis.

ti bétul maqdis teras na
naék na tangga kancana
mi’roj téa kasebat na
ka langit nabi sumping na.

tujuh langit sadayana
jeung ‘Aras nu pang luhur na
di sumpingan sadayana
katut surga naraka na.

Kangjeng nabi di timbalan
ku gusti nu sifat rohman
anjeun na kudu netepan
sholat muji ka pangéran.

Kabeh jalma anu iman
sami pada kawajiban
sholat nu lima giliran
henteu meunang dikurangan.

Sholat éta minangkana
dina agama tihang na
jalma nu luput sholat na
nyata rubuh agama na.

Kacarios dina zaman
mi’raj na nabi panutan
yuswa na teh kaleresan
lima puluh dua jalan.

Kafir mekah kacaturkeun
bareng nabi nyarioskeun
mi’raj lain di mulyakeun
anggur pada nyeungseurikeun.

pada hasud ngakalakeun
ti dinya alloh ngersakeun
kangjeng nabi di alihkeun
ka madinah di sirna keun.

Per sohabat pirang-pirang
nu bumela milu iang
milu ngalih séwang-séwang
henteu pisan sumoréang.

tambah kamulyaan nana
di madinah asal sepi
jadi ramé ku nu ngaji
muji ka nu maha suci.

sapuluh tahun lami na
di madinah jumenengna
agama islam cahya-na
gumebyar ka mana-mana.

negri mekah di perangan
akhir na kaboyong pisan
nabi tambah kamulyaan
yakin lain jijieunan.

ari yuswa kangjeng nabi
genep puluh tilu pasti
makam na di jero nagri
madinah nagara suci.

puputra na kangjeng nabi
aya opat anu istri
siti zenab nu kahiji
rukoyah nu hiji deui.

umi kulsum ka tilu na
siti fatimah bungsu na
ari putra nu cikal na
sidna qosim kakasih na.

sidna abdulloh rai na
ibrohim nu katilu na
éta nu genep putera na
siti khodijah ibu na.

Sidna ibrohim ibu na
mariah jenengan nana
istri ti mesir asal na
tah kitu turunan nana.

putra nu pameget kabeh
pupus keur aralit kénéh
nu istri carogé na téh
para sohabat nu soléh.

siti zenab carogé na
abdul ‘ash jenengan nana
siti rukoyah carogéna
sidna usman mimiti na.

geus siti rukoyah hilang
anjeun na turun ka ranjang
umi kulsum putri lanjang
di tikah gentos nu hilang.

caroge siti fatimah
sidna ali nu katelah
bakaromallohu wajhah
anu kamashur keun gagah.

ari putu kangjeng nabi
dalapan pameget istri
Siti umamah jeung ali
ti siti jenab kawarti.

ari sidna abdulloh mah
putu ti siti rukoyah
putu ti siti fatimah
aya lima kabéh na mah.

tilu anu pameget na
sidna hasan kakasihna
sidna husen ka dua na
sidna muhsin ka tilu na.

ummi kulsum nu istrina
ka sidna umar nikah na
siti jenab ka dua na
nurut ungeling wartosna.

urang kudu cinta ati
ka turunan kangjeng nabi
poma ulah goreng ati
sumawona hiri dengki.

ari mungguh kangjeng nabi
nya-ah na langkung ti misti
ka ummat na jaler istri
leuwih ti sapuluh pribadi.

welas asih ka nu miskin
somawon ka budak yatim
pada seubeuh ku paparin
kadaharan jeung pisalin.

Akuan ka urang kampung
calik sa tatanga riung
tara angkuh jeung adigung
sanajan ka urang gunung.

ka nu nyandang kasusahan
geuring jeung kapapatenan
ngalayad sarta ngubaran
ngajajapkeun ka kuburan.

manis saur manis budi
éstu mustika ning jami
sa jajagat moal mendak deui
saé rupi jeung parangi.

raray lir bulan purnama
halisna lir katumbiri
waos lir inten biduri
salira harum wawangi.

éstu kersaning pangéran
lain seungit di minyakan
keringat pada nandéan
di paraké seuseungitan.

sakitu nabi mulyana
taya pisan adigung na
angkat pungkureun sohbat na
kalangung handap asor na.

anggoan keur salumayan
najan nu geus di tambalan
kitu deui katuangan
banget pisan di kurangan.

betah dina kamiskinan
lain sabab teu kagungan
ngahaja baé ngirangan
ngarah karidoan tuhan.

pirang-pirang mukjizat na
tawis kanabian nana
qur’an nu nomer hiji na
mu’jizat nu pang mulyana.

tangkal nu pérang daun na
di siram tilas abdas na
ngadadak loba buah na
sarta hirup satuluy na.

domba nu banget kuru na
sarta na lépét susu na
di usap ku panangan na
ngadadak ju-uh susu na.

dina hiji waktos deui
sohbat kakirangan cai
teras baé kangjeng nabi
mundut cai anu kari.

Cai ngan sa katél pisan
taya deui anu lian
nabi neuleum keun panangan
dumadak tuluy manjangan.

cai mancer loba pisan
kaluar tina panangan
sela-sela ramo pisan
cukup ku jalmi ribuan.

kacatur hji baduwi
ngadoja ka kangjeng nabi
nitah nyaur tangkal kai
sina ngomong cara jalmi.

tuluy tangkal téh di saur
harita ku kangjeng rosul
tangkal datang ngagulusur
akar na téh di gugusur.

ngadeuheus ka kangjeng nabi
uluk salam cara jalmi
sanggeus kitu balik deui
ka tempat asal nu tadi.

badwi téh ngan kantun héran
ningal éta ka-anéhan
tuluy baé asup islam
ka nabi ngangken panutan.

salian-na loba deui
mukjizat na kangjeng nabi
mun di wincik hiji-hiji
keur nulis na moal mahi.

Héy alloh nu sifat rohmat
abdi sadayana iman
teu aya deui pangéran
lian ti anjeun na pisan.

nu ngadamel bumi alam
rawuh sa eusina pisan
nu wajib di ibadahan
taya anu nyasami-an.

sareng abdi iman deui
ka sidna muhammad nabi
yén eta utusan gusti
miwulang sadaya jalmi.

nu sifat kapercayaan
bijaksana tur budiman
bener unggal sasauran
najan saur kaheureuyan.

ngémbarkeun kangjeng nabi téh
ka jalma sa dun-ya kabéh
dawuh pangéran nu sohéh
nu wajib di turut na téh.

Hurmat urang ka anjeun na
dina mangsa jumeneng na
sareng sa ba’da wafat na
éta teu aya béda na.

duh gusti jungjunan abdi
sidna muhammad habibi
pamugi salira nampi
ka nu hina diri abdi.

abdi ummat akhir zaman
anu banget panasaran
hoyong tepang ngadeuheusan
seja tumut serah badan.

di yaumil akhir pamugi
abi sing janten ngahiji
sareng indung bapak abdi
ngiring gusti ka sawargi.

~~~TAMAT~~~

Categories
Shalat

Inilah Bacaan Sholat Lengkep dalam Bahasa Sunda, Latin dan Artinya, Sumber dari MTs Leuwiseeng

Blog 1day1juz.com – Ini adalah sebagai catatan dan pedoman, sehingga jika ada dari kita yang lupa lagi maka bisa membaca ulang artikel ini.

Berikut ini adalah Urutan Bacaaan Shalat Lengkap dari Takbirotul Ihrom sampai Salam, untuk sample ini menggunakan Shalat Subuh, maka akan didapatkan bacaan Qunut nya.

Sumber dari MTs. Leuwiseeng, Kp. Leuwiseeng, Desa Sukaherang, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat.

Bismillaahi rrohmaanirrohim,

Ushollii
Abdi Sholat

Fardhosh shubhi
Kana fardu Shubuh

Rok’ataini
Dua roka’at

Mustaqbilal ka’bah
Bari madep ka ka’bah

Adaa-an
Dina waktosana

Ma’muuman
Bari ngama’mum

Lillahi ta’ala
Karena Alloh Ta’ala

Alloohu Akbar
Ari Alloh éta anu Maha Agung

Alloohu Akbar
Ari Alloh éta anu Maha Agung

Kabiiron
Kalayan Agung saleresna

Walhamdu
Sareng ari sadaya puji

Lillahi
Éta tetep kagungan Alloh

Katsiiron
Kalayan puji anu seueur

Wasubhaanallohi
Sareng Maha Suci Gusti Alloh

Bukrotan
Énjing-énjing

Waasiilan
Sareng pasosonten

Innii
Sayaktosna abdi

Wajjahtu
Madepkeun abdi

Wajhiya
Kana badan abdi

Lilladzii
Kana Dzat Alloh

Fatoro
Anu parantos ngadamel Alloh

Assamaawaati
Kana pirang-pirang langit

Wal-ardho
Sareng bumi

Haniifan
Bari condong kana agama

Musliman
Kalayan pasrah

Wamaa anaa
Sareng sanes abdi

Minal Musyrikin
Ti réngréngan jalmi-jalmi musyrik

Inna sholaatii
Sayaktosna abdi sholat

Wanusukii
Sareng abdi ibadah

Wamahyaaya
Sareng abdi hirup

Wamamaatii
Sareng abdi maot

Lillaahi
Éta tetep kagungan Alloh

Robbil-‘aalamiina
Anu mangéranan sadaya alam

Laasyariika
Teu aya nu ngaréncangan

Lahuu
Ka Dzat Alloh

Wabizdaalika
Sareng kumargi kitu

Umirtu
Dipiwarang abdi

Wa-ana
Sareng ari abdi

Minal-muslimiina
Éta ti réngréngan jalmi-jalmi anu pasrah

A-‘uudzu
Nyalindung abdi

Billahi
Ka Gusti Alloh

Minasy syaithooni
Tina godaan syetan

Arrojiimi
Anu ditebihkeun tina Rahmat Alloh

Bismillaahi
Kalayan nyebat jenengan Alloh

Arrohmaani
Anu maparin ni’mat Ageung di dunya sareng di akhérat

Arrohiimi
Anu maparin ni’mat alit di akhérat wungkul

Alhamdu
Ari sadaya puji anu opat

Lillahi
Éta tetep kagungan Alloh

Robbil-‘alamiina
Anu mangéranan sadaya alam

Arrohmaani
Anu maparin ni’mat ageung di dunya sareng di akhérat

Arrohiimi
Anu maparin ni’mat alit di akhérat wungkul

Maaliki yaumiddiini
Anu ngaratuan dina dinten wawales

Iyyaaka
Ka Gusti Wungkul

Na’-budu
Ibadah abdi sadaya

Wa-iyyaaka
Sareng ka Gusti wungkul

Nasta-‘iinu
Nyuhunkeun pitulung abdi sadaya

Ihdinaa
Mugi nuduhkeun gusti ka abdi sadaya

Ash-shirootho
Kana jalan

Almustaqiima
Anu lempeng

Shiroothol-ladziina
Nyaéta jalana jalmi-jalmi

An-‘amta
Anu patantos masihan ni’mat Gusti

‘Alaihim
Ka éta jalmi-jalmi

Ghoiril-Maghhduubi
Sanés jalana jalmi anu dibenduan

‘Alaihim
Ka éta jalmi-jalmi

Waladzh-dzholliina
Sanés jalana jalmi-jalmi anu salasar

Robbigfirlii
Mugi Gusti ngahapunten ka abdi

Aamiin
Mugi Gusti nga-ijabah do’a abdi sadaya

Bismillaahi
Kalayan nyebat jenengan Alloh

Arrohmaani
Anu maparin ni’mat ageung di dunya sareng di akhérat

Arrohiimi
Anu maparin ni’mat alit di akhérat wungkul

Wal-‘ashri
Demi waktos Ashar

Innal-insaana
Sayaktosna ari jalmi-jalmi

Lafii-khusrin
Éta yakin aya dina karugelan

Illallladziina-aamanuu
Kecuali jalmi-jalmi anu ariman

Wa’amilush-shoolihaati
Sareng anu maridamel amal sholeh

Watawaa-shoubil-haqqi
Sareng anu silih wasiatan dina leres

Watawaa-shoubish-shobri
Sareng anu silih wasiatan dina sabar

Alloohu-akabar
Ari Alloh éta anu Maha Agung

Subhaana robbiyal-‘adhiimi
Maha suci Pangerang abdi anu Maha Agung

Wabihamdihi
Sareng muji abdi ka Alloh

Sami-‘alloohu
Maha ngadangu Gusti Alloh

Liman
Ka jalmi

Hamidahu
Anu muji jalmi ka Alloh

Robbanaa
Duh pangeran abdi sadaya

Lakal-hamdu
Kagungan Gusti ari sadaya puji

Mil-ussamaawaati
Anu parantos minuhan langit tujuh

Wamil-ul-ardhi
Sareng anu parantos minuhan bumi tujuh

Wamil-umaa-syi’ta
Sareng anu parantos minuhan kana perkara anu ngersakeun Gusti

Min-syain ba’du
Tiana rupi-rupi perkara saba’da minuhan langit tujuh sareng bumi tujuh

Alloohu
Ari Alloh

Akbaru
Éta anu Maha Agung

Alloohummahdinaa
Ya Alloh mugi Gusti nuduhkeun ka abdi sadaya

Fiiman
Sarta jalmi

Hadaita
Anu parantos nuduhkeun Gusti ka éta jalmi

Wa-‘aafinaa
Sareng mugi Gusti ngadamangkeun ka abdi sadaya

Fiiman
Sarta jalmi

‘Aafaita
Anu parantos ngadamangkeun Gusti ka éta jalmi

Watawallanaa
Sareng mugi Gusti nguruskeun ka abdi sadaya

Fiiman
Sarta jalmi

Tawallaita
Anu parantos nguruskeun Gusti ka éta jalmi

Wabaariklamaa
Sareng mugi Gusti ngaberkahan ka abdi sadaya

Fiimaa
Dina perkara

A’athoita
Anu parantos maparin Gusti kana éta perkara

Waqinaa
Sareng mugi Gusti ngariksa ka abdi sadaya

Birohmatika
Ku Rahmat Gusti

Syarromaa
Kana awona perkara

Qodhoita
Anu parantos mastikeun Gusti

Fa-innaka
Maka sayaktosna Gusti

Taqdhii
Éta anu mastikeun

Walaa-yuqdhoo
Sareng moal aya nu mastikeun

‘Alaika
Ka Gusti

Wa-innahu
Sareng sayaktosna kalakuan sareng tingkah

Laa-yadzillu-man
Moal hina jalmi

Waalaita
Anu parantos nulungan Gusti ka éta jalmi

Walaa-ya-‘izzu-man
Sareng moal mulya jalmi

‘Aadaita
Anu parantos ngamusuhan Gusti ka éta jami

Tabaarokta
Maha Suci / maha Barokah Gusti

Robbanaa
Duh pangeran abdi sadaya

Wata-‘aalaita
Sareng Maha Luhur Gusti

Falaka
Maka éta tetep kagungan Gusti

Alhamdu
Ari sadaya puji anu opat

‘Alaa-maa
Netepan kana perkara

Qodhoita
Anu parantos mastikeun Gusti

Astaghfiruka
Neda panghapunten abdi ka Gusti

Wa-atuubu-ilaika
Sareng tobat abdi ka Gusti

Allohumma
Ya Allah

Sallimnaa
Mugi nyalametkeun ka abdi sadaya

Wal-muslimiina
Sareng ka jami-jalmi muslim

Wa-‘aafinaa
Sareng musi Gusti nyéhatkeun ka abdi sadaya

Wal-muslimiina
Sareng ka jalmi-jalmi muslim

Waqinaa
Sareng mugi Gusti ngariksa ka abdi sadaya

Wa-iyyaahum
Sareng ka jalmi-jalmi muslim

Syarro-mashoo-ibiddunyaa
Tina kaawonan musibah-musibah dunya

Walladziina
Sareng musibah agama

Washollalloohu
Sareng mugi maparin Rahmat Gusti Alloh

‘Alaa-khoiri-kholqihi
Ka pang-saé-saéna makhluq Alloh

Sayyidinaa
Kadunungan abdi sadaya

Muhammadin
Tegesna Kangjeng Nabi Muhammad SAW

Wa-‘alaa-aalihi
Sareng ka kulawargina kangjeng Nabi

Wa-shohbihi
Sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi

Wa-sallama
Sareng mugi Gusti maparin kasalametan

Alloohu-akbar
Ari Alloh éta anu Maha Agung

Subhaana
Maha Suci Alloh

Robbiya
Pangéran abdi

Al-a’la’
Anu Maha Luhur

Wa-bihamdihi
Sareng muji abdi ka Alloh

Alloohu-akbar
Ari Alloh éta anu Maha Agung

Robbighfirlii
Mugi Gusti ngahapunten ka abdi

Warhamnii
Sareng mugi Gusti mikanya’ah ka abdi

Wazburnii
Sareng mugi Gusti nambalan kana kakirangan ibadah abdi

Warfa’nii
Sareng mugi Gusti ngaluhurkeun derajat abdi

Warzuqnii
Sareng mugi Gusti Nga-rizqi-an ka abdi

Wahdinii
Sareng mugi Gusti masihan Hidayah ka abdi

Wa-‘aafinii
Sareng mugi Gusti masihan kaséhatan ka abdi

Wa’-fu-‘anniii
Sareng mugi Gusti ngahapunten kana kalepatan-kalepatan abdi

Attahiyyaatu
Ari sadaya kahormatan

Al-mubaarokaatu
Anu diberkahan

Ash-sholawaatu
Ari sadaya Rahmat

Ath-thoyyibaatu
Anu saraé

Lillaahi
Éta tetep kagungan Alloh

Assalaamu
Ari kasalametan

‘Alaika
Éta mugi tetep ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW

Ayyuhannabiyyu
Hai anu janten Nabi

Warohmatulloohi
Sareng Rahmatna Gusti Alloh

Wabarokaatuhu
Sareng kaberkahan Gusti Alloh

Assalaamu
Ari kasalametan

‘Alainaa
Éta mugi tetep ka abdi sadaya

Wa-‘alaa-‘ibaadillaahi
Sareng ka hamba-hambana Alloh

Ash-shoolihiina
Anu saroleh

Asyhadu
Ngayakinkeun abdi

An
Kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah

Laa-ilaaha
Teu aya deui pangeran anu wajib di ibadahan

Illalloohu
Anging Gusti Alloh

Wa-asyhadu
Sareng ngayakinkeun abdi

Anna-Muhammadan
Kana sayaktosna Kangjeng Nabi Muhammad SAW

Rosuululloohi
Éta utusan Alloh

Alloohumma
Ya Alloh

Sholli
Mugi nambihan Rohmat

‘Alaa-sayyidinaa
Ka dunungan abdi sadaya

Muhammadin
Tegesna kangjeng Nabi Muhammad SAW

Wa-‘alaa-aali sayyidinaa
Sareng ka kulawargi dunungan abdi sadaya

Muhammadin
Tegesna ka kangjeng Nabi Muhammad SAW

Kamaa-shollaita
Sapertos anu parantos masihan Rohmat Gusti

‘Alaa sayyidinaa
Ka dunungan abdi sadaya

Ibroohiima
Tegesna kangjeng Nabi Ibrahim AS

Wa-‘alaa aali sayyidinaa ibroohim
Sareng ka kulawagi kangjeng Nabi Ibrahim AS

Wabaarik
Sareng mugi ngaberkahan Gusti

‘Alaa sayyidinaa
Ka dunungan abdi sadaya

Muhammadin
Tegesna kangjeng Nabi Muhammad SAW

Wa’alaa aali sayyidinaa
Sareng ka kulawargi dunungan abdi sadaya

Muhammadin
Tegesna kangjeng Nabi Muhammad SAW

Kamaa-baarokta
Sapertos parantos ngaberkahan Gusti

‘Alaa sayyidinaa ibroohim
Tegesna kangjeng nabi Ibrahim AS

Wa’alaa aali sayyidinaa ibroohim
Sareng ka kulawagi kangjeng nabi Ibrahim AS

Fill-‘aalamiina
Di ieu alam

Innaka
Sayaktosna Gusti

Hamiidun
Éta anu di puji

Majiidun
Tur anu maha Agung

Alloohuma
Ya Alloh

Innii
Sayaktosna abdi

A’uudzu
Nyalindung abdi

Bika
Ka Gusti

Min-‘adzaabilqobri
Tina siksa kubur

Wamin-‘adzaabinnaari
Sareng tina siksa naraka

Wamin-fitnatil-mahyaa
Sareng tina fitnah kahirupan

Wal-mamaati
Sareng tina fitnah maot

Wamin-fitnatil-masiihiddajjaali
Sareng tina fitnah Dajjal anu teu ningali

Assalaamu
Ari kasalametan

‘Alaikum
Éta tetep pikeun aranjeun

Warohmatulloohi
Sareng rahmatna Gusti Alloh.

~ ALHAMDULILLAH ~

Categories
Berita

Data Muslimin & Muslimah yang Meninggal Dunia di Leuwiseeng dan Panyalahan sejak Agustus 2011

Blog 1day1juz.com – Kampung Leuwiseeng dan Kampung Panyalahan adalah dua buah Kampung atau Dusun yang ada / terletak di Desa Sukaherang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

Kami dari 1day1juz.com dengan Sengaja melakukan Rekapitulasi dan atau Mendata untuk setiap Muslimin & Muslimah yang meninggal dunia di dua dusun (kampung) diatas, karena kami kebetulan adalah berdomisili di Kampung Leuwiseeng.

Data ini mulai dicatat sejak dari Bulan Agustus 2011. Dan jika ada data yang keliru atau data orang yang meninggal dunia yang belum kami input (karena informasi terbatas misalnya) silahkan hubungi kami di Halaman Contact.

Berikut ini adalah Data Muslimin dan Muslimah yang sudah meninggal Dunia di Kampung Leuwiseeng dan Kampung Panyalahan sejak Bulan Agustus 2011 :

 1. Aki Da’an – 03 Agustus 2011 (Leuwiseeng)
 2. Bpk. Umuh – 16 September 2011 (Panyalahan)
 3. Ibu Ihoh – 23 September 2011 (Leuwiseeng)
 4. Rifaz – 06 Oktober 2011 (Leuwiseeng)
 5. Ibu Iyah – 15 Oktober 2011 (Leuwiseeng) – (Suami dari Alm. Bpk. Holil yang meninggal pada 22 Desember 2011 dibawah)
 6. Bpk. Sum’an – 09 Desember 2011 (Leuwiseeng)
 7. Bpk. Holil – 22 Desember 2011 (Leuwiseeng) – (Suami dari Almh. Ibu Iyah yang meninggal pada 15 Oktober 2011 diatas)
 8. Feri Sandria – 27 Desember 2011 (Leuwiseeng) – (Putra Bpk. Zaenal)
 9. Bpk. H. Zaenuddin – Kosdi – 04 Maret 2012 (Leuwiseeng)
 10. Bpk. Sadli – 7 Maret 2012 (Leuwiseeng)
 11. Bi Hawiyah – 22 Maret 2012 (Leuwiseeng)
 12. Aki Uwen – 04 April 2012 (Leuwiseeng)
 13. Bi Isah – 07 April 2012 (Leuwiseeng)
 14. Bi I’ah – 13 April 2012 (Panyalahan)
 15. Pak Mamat – 21 April 2012 (Panyalahan)
 16. Pak Bohim – 19 Juni 2012 (Leuwiseeng – Picung)
 17. Pak Utang – 17 Agustus 2012 (Panyalahan)
 18. Kang Hilman (putranya Pak. Aj. Aan Farhan) – 03 Oktober 2012 (Panyalahan)
 19. Pak Ro-up – 05 Oktober 2012 (Leuwiseeng)
 20. Wa Koko – 03 Desember 2012 (Leuwiseeng)
 21. Ceu Ane – …………… (Leuwiseeng)
 22. Bu Jua (Ibunya Bu Jojoh) – …………… (Panyalahan)
 23. Wa Jua (Ma Juarsih) – …………… (Panyalahan)
 24. Mak Ini – 20 Maret 2013 (Panyalahan)
 25. Mang Jaja (Bi Piah) – 21 Maret 2013 (Leuwiseeng)
 26. Ma Uyu – 11, April, 2013 (Kp. Panyalahan)
 27. Ne Omah (putri ma acih) – 08 Juni, 2013 (Kp. Leuwiseeng)
 28. Mang Abu – 26 Agustus 2013 (Kp. Leuwiseeng)
 29. Neli – *** – putri bu sulastri (Kp. Leuwiseeng)
 30. Ibu Lina -(Putri Hj. Yayah) – 27 Januari 2014 (Kp. Leuwiseeng)
 31. Pak Abdul Kohar – 13 Februari 2014 (Kp. Leuwiseeng)
 32. Neng Sida (Putri Bpk. Dodo. M) – 03 Maret 2014 (Kp. Leuwiseeng)
 33. Nur (Putri Bpk. Ade) – 27 Juni 2014 (Kp. Leuwiseeng)
 34. Dewi (Putri Ibu Imas) – 14 Juli 2014 (Kp. Panyalahan)
 35. Ibu Uken (Ukaini) – 4 September 2014 (Kp. Panyalahan)
 36. Bpk. Solihin (suamina Bu Ijoh) – 7 September 2014 (Kp. Leuwiseeng)
 37. Bpk. Uya – 11 September 2014 (Kp. Leuwiseeng)
 38. Ibu. Omah (Istri Bpk. Idih) – 30 September 2014 (Kp. Panyalahan – Lokasi)
 39. Ibu. Titin (Istri Bpk. Umar Alm.) – 21 Januari 2015 (Kp. Leuwiseeng)
 40. Mang Tatang (Adiknya Mang Munu – Putra Bpk. Sum’an Alm.) – 11 Februari 2015 (Kp. Leuwiseeng)
 41. Neng Adisti Azzahra (Putri Ibu Ade Tita – Putu Mang Lili) – 13 Februari 2015 (Kp. Panyalahan – Lokasi)
 42. Bi Waki’ah (Ibu na Mang Nunu Ojek) – 25 Februari 2015 (Kp. Panyalahan)
 43. Ma Apoh – 07 Mei 2015 (Kp. Leuwiseeng)
 44. Pak Ucup (Bu Imas) – 15 Mei 2015 (Kp. Leuwiseeng)
 45. Pak Idi (Bu Itoh) – 12 Juni 2015 (Kp. Leuwiseeng)
 46. Bu Atminah (Istrina Bpk. Sum’an Alm.) – 14 Agustus 2015 (Kp. Leuwiseeng)
 47. Bpk. H. Syarif (suami na bu gayah) – 08 Oktober 2015 (Kp. Panyalahan)
 48. Bpk. Mumun (Bi Amah) – 06 Desember 2015 (Kp. Leuwiseeng)
 49. Bpk. Herman (Suami na Ibu Isah) – 22 Februari 2016 (Kp. Panyalahan)
 50. Bpk. K.H. Nandang Syarif Hidayat (suami na Ibu Hj. Ros) – 16 Maret 2016 tabuh 17.45 WIB (Kp. Leuwiseeng)
 51. Bpk. H. Jamhari (suami na Ibu Hj. Uka) – 16 Maret 2016 tabuh 22.30 WIB (Kp. Leuwiseeng)
 52. Bpk. Toha (Suami na Ibu Jua) – 05 April 2016 kinten-kinten tabuh 18.45 WIB (Kp. Leuwiseeng)
 53. Ade Winda (Putri na Ceu Bibi – Lokasi) – 06 April 2016 kinten-kinten tabuh 10.00 WIB (Kp. Leuwiseeng)
 54. Bpk. Aj. Aan Farham – 01 Mei 2016 (Kp. Panyalahan)
 55. Jang Dafa – Putrana Pak Ahid – 10 Juni 2016 (Kp. Leuwiseeng)
 56. Ceu Iyah (Istri na Alm. Mang Nasihin) – 24 Juni 2016 (Kp. Leuwiseeng)
 57. Ma Ojoh – 12 Agustus 2016 (Kp. Leuwiseeng)
 58. Aki Bahrum – 31 Agustus 2016 (Kp. Panyalahan)
 59. Aki Unus – 04 Oktober 2016 (Kp. Leuwiseeng)
 60. Jang Iwan (Putrana Mang Uya Alm.) – 10 Desember 2016 (Kp. Leuwiseeng Tonggoh)
 61. Bi éha (Ibuna Kang Edi) – 19 Desember 2016 (Kp. Panyalahan)
 62. Mang Sodik (Putrana Wa éna) – 21 Desember 2016 (Kp. Leuwiseeng)
 63. Wa Liyoh (Ibuna Pak Abd. Wahid) – 5 Januari 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 64. Ma Iki (Ibuna Kang Zenal Anwar) – 11 Januari 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 65. Wa Sahnan (Rakana Pa Mumun) – 28 Januari 2017 (Kp. Panyalahan)
 66. Kang Misbah – 17 Februari 2017 (Kp. Panyalahan)
  Bi Mamah (Istri-na Mang Bakir) – 21 Februari 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 67. Ibu Mumu (Ibu na Ceu Ayen) – 09 Maret 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 68. Mang Idih (Bi Omah) – 15 Maret 2017 (Kp. Panyalahan – Lokasi)
 69. Bi Cicah (Istrina Mang Olih) – 23 Mei 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 70. Mang Momon (Bi Nining) – 05 Juni 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 71. Aki Udin – 20 Juli 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 72. Hj. Mimi – 21 Juli 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 73. Ceu Upi (Istri na mang Endih) – 24 Juli 2017 (di Kp. Leuwiseeng)
 74. Pak Encur (Suami na Bu Dede) – 14 Desember 2017 (di Kp. Leuwiseeng)
 75. Wa Uu (Wa Unasih), Ibu na Pak Omo – 18 Januari 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 76. Ibu Arah (Istri na Bpk Lili) – 24 Januari 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 77. Ibu Uum (Raka na Pak Amang) – 27 Januari 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 78. Ibu Uju (Ibu na Bpk Kurnen) – 05 Maret 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 79. Ummi Tati (Ibu na kang Aam Ilham) – 15 Maret 2018 (di Kp. Panyalahan)
 80. Wa Olih (Istri na Alm. Wa Engkus) – 27 Maret 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 81. Bi Uneh – 04 April 2018 (di Kp. Panyalahan)
 82. Bi Nuni (Istri na Mang Aep) – 15 April 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 83. Pak Ajengan Dodo Murtado (Suami na Ibu Nenti) – 15 Juni 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 84. Pasa (Putra na mang Aman) – 15 Juni 2018 (di Kp. Panyalahan)
 85. Ma eja (ibu na ma hajar) – 7 Juli 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 86. Bapa Ojo (Ramana P.Iping RW 09) – 3 agustus 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 87. Bi Rohana (rai na ma ojoh almh) – 6 agustus 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 88. Bu Hj.Ucu Suryamah (istrina Pak H. Muhammad Hatta) – 12 september 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 89. Wa Emun (istri na alm. Wa Uwen) – 21 Oktober 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 90. Wa Anan (suami na Wa Aah) – 5 Desember 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 91. Bapak H. UMAR suamina Ibu Hj. Emuk, Mertuana Bapak Nana Heryana (Kepala Desa.Sukaherang) – 29 Desember 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 92. Bapak Endang Dudung (Putra Cikal na Alm. H. Solihin) – 30 Desember 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 93. Bapak Bakir (Bapak na Ibu Cicih, Ibu Tuti, Ibu Titin, Ibu Ema, Ibu Aat) di Kp. Leuwiseeng, kinten-kinten tabuh 03.00 WIK (ping 18 Januari 2019)
 94. Bapak Olih (Putra na Almh. Hj. Yoyo) di Kp. Leuwiseeng, kinten-kinten tabuh 18.30 WIK (ping 24 Maret 2019)
 95. Mas …. (Caroge na teh Mimin Alm. Pak Idih) di Kp. Panyalahan, Nembe kinten-kinten tabuh Satengah Satu Dini Hari (ping 28 Maret 2019)
 96. Ibu Lilis (Rai na Bpk. Agus) – 1 Juli 2019 (di Kp. Leuwiseeng)
 97. Bpk. Yanto (caroge na Ibu Roro) – 10 Juli 2019 (di Kp. Leuwiseeng)
 98. Bpk. H. Muhammad Hatta (Suami na Almh. Bu Hj.Ucu Suryamah) – 22 Juli 2019 (di Kp. Leuwiseeng)
 99. Ibu Toto (Istri na Alm. Bpk. Iyat) – 15 Agustus 2019 (di Kp. Leuwiseeng)
 100. Muhammad Abil Sidiq Alfatih (Putra na Endang Muttaqin – Siti Samsiah) – Lahir: 18 Agustus 2019. Wafat: 24 Agustus 2019 di Kp. Leuwiseeng)
 101. Ibu Kanah (Bojona Bpk. Emuh) – 20 Oktober 2019 di Kp. Leuwiseeng)
 102. Ibu Juju (Bojona Bpk. Buloh) – 21 Oktober 2019 di Kp. Panyalahan)
 103. Ibu Omah (Ibu na mang Awang) – 21 Oktober 2019 di Kp. Leuwiseeng
 104. Bpk. Solihin (Rama na Mang Hoer) – 1 November 2019 di Kp. Leuwiseeng
 105. Ibu Opah (Istri na Pak Wawan) – 25 November 2019 di Kp. Panyalahan
 106. Ibu Siti Samsiah (Istri na Pak Endang Muttaqin) – 15 Desember 2019 di Kp. Leuwiseeng
 107. Ibu Ikah (Raka na Bu Roro) – 22 Desember 2019 di Kp. Leuwiseeng
 108. Ne Ekay (Istri na Aki Kodir) – 3 Februari 2020 di Kp. Leuwiseeng
 109. Bapak Hamim (Suamina Ibu Ade Nurjanah) – 5 Februari 2020 di Kp. Leuwiseeng (Picung)
 110. Salajeng na ?

Terakhir di update pada : 5 Februari 2020